Cơ Bản về Options

Options là hợp đồng giữa hai chủ thể là người bán hợp đồng(Seller hay Writer) và người mua hợp đồng(Buyer hay Holder). Người mua hợp đồng Options có quyền nhưng không có nghĩa vụ Mua/Bán một số lượng sản phẩm cơ sở cho người bán hợp đồng Option ở mức giá xác định trước trong khoản thời gian của hợp đồng.

VD: Người mua Option cổ phiếu có quyền Mua/Bán 100cp ở mức giá X trong khoản thời gian xác định từ người bán Option. Nhà đầu tư có thể tham gia thị trường với vai trò người bán option hoặc người mua options đều được.

Các khái niệm cơ bản trong Option:

Có 2 loại Options là Call và Put:

Call Option: Người mua Call Option có quyền mua một số lượng chuẩn hoá sản phẩm cơ sở ở mức giá xác định trong khoản thời gian của hợp đồng cho người bán Option.

Put Option: Mua mua Put Option có quyền bán một số lượng chuẩn hoá sản phẩm cơ sở ở mức giá xác định trong khoản thời gian của hợp đồng cho người bán Option.

Strike Price: Đây là giá mua/bán của tài sản cơ sở khi hợp đồng Option được thực thi.

Premium: Khi mua Option thì người mua trả cho người bán một khoản phí gọi là Premium. Phí Premium phụ thuộc vào Strike price, mức độ biến động giá của tài sản cơ sở, và khoản thời gian còn lại trước khi hợp đồng option hết hạn.

Expiration Date: Hợp đồng Option là một loại tài sản có giá trị suy giảm theo thời gian, mỗi hợp đồng Option để có thời điểm hết hạn xác định. 

Option Style: Có 2 cách thực hiện hợp đồng Option, theo American Style và European Style. American Style thì có thể thực thi hợp đồng bất kỳ lúc nào còn European Style chỉ thực hiện bù trừ vào ngày hết hạn hợp đồng

 

Sản Phẩm Giao Dịch Tài Chính

Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs

Một tài khoản tại TCBs có thể giao dịch tất cả các loại cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh chỉ số Index VN30. Liên thông giữa tài khoản ngân hàng Techcombank và TCBs tạo sự dễ dàng trong giao dịch.

Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs

Một tài khoản tại TCBs có thể giao dịch tất cả các loại cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh chỉ số Index VN30. Liên thông giữa tài khoản ngân hàng Techcombank và TCBs tạo sự dễ dàng trong giao dịch.

Giao Dịch Option Higher Lower Giao Dịch Option Higher Lower

Đây là hình giao dịch kết hợp ưu điểm giữa Future và Option. Nhà đầu tư có lợi nhuận không giới hạn như Future nhưng rủi ro chỉ giới hạn ở khoản đầu tư ban đầu giống Options.

Giao Dịch Option Higher Lower

Đây là hình giao dịch kết hợp ưu điểm giữa Future và Option. Nhà đầu tư có lợi nhuận không giới hạn như Future nhưng rủi ro chỉ giới hạn ở khoản đầu tư ban đầu giống Options.

Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv

Quyền chọn Options cho phép kiếm lợi nhuận không giới hạn với rủi ro lớn nhất là khoản đầu tư ban đầu. Nhà đầu tư có thể hedge với các hợp đồng Future để phòng ngừa rủi ro.

Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv

Quyền chọn Options cho phép kiếm lợi nhuận không giới hạn với rủi ro lớn nhất là khoản đầu tư ban đầu. Nhà đầu tư có thể hedge với các hợp đồng Future để phòng ngừa rủi ro.

Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin

Delta Exchange cho phép giao dịch Future và Vanilla Options đối với Bitcoin, Ethereum và trên 100 Altcoin. Ngoài ra có thể đầu tư kiếm lợi nhuận đều đặn dựa trên Robo Strategies và Staking Pool.

Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin

Delta Exchange cho phép giao dịch Future và Vanilla Options đối với Bitcoin, Ethereum và trên 100 Altcoin. Ngoài ra có thể đầu tư kiếm lợi nhuận đều đặn dựa trên Robo Strategies và Staking Pool.